top of page

Vassdraget

Å, Ånes og Svandalen fiskeforetak SA disponerer følgende del av ROKSDALSVASSDRAGET:

  • Brekkelva, Bødalsvatnet, Bødalselva, del av Grunnvasselva (løper inn i Bødalselva),
     

  • Ånesvatnet (unntatt mellom Stamelva og Teknedalselva), Åneselva, del av Teknedalsvatnet, del av Teknedalselva og Å-elva.

     

Å-elva er ca. 3,2 km. lang. Elva har en stor oppgang av smålaks. Elva har svært varierende vannstand, avhengig av nedbørsmengde. Elva er gyteplass for mye laks.

Ånesvatnet ligger 10 m over havet og er ca. 300 ha. stort. Nedslagsområde er 43 km2 .

Rundt vatnet er det hovedsakelig myr. Ved Svandalen og Ånes er det en del dyrket mark. Det finnes også noe lauvskog i vatnets nærområde. Bunnen langs kanten er hovedsakelig stein og grus. På dypere vann er bunnen dekket av gytje. I nordvest og sørøst endene er det store sandgrunner.

Det er en stor bestand av røye og stingsild, og en middels bestand av ørret. Det er også en bestand av stor røye ( 0,5 - 2 kg. ). Denne se ut til å være en stingsild-eter, og har ingen sjørøye-kjennetegn.

Det går også opp en stor del laks i vatnet.

Ut fra kjennskap til vatnet, antar en at røyebestanden er økende og at ørretbestanden er avtakende.

Vatnet er oppvekstområde for store mengder lakseyngel.

Bødalsvatnet er 57,5 ha stort. Vatnets nærområde består hovedsakelig av lauvskog. Bunnforholdene langs land er sand og grus samt en del steinblokker, på større dyp er bunnen dekket av gytje, dy. I nordøst er det en stor grunne hvor det på høsten kommer store mengder røye for å gyte. Vatnet har en stor bestand av ørret og røye. Det går også opp en del laks. Vatnet er oppvekstområde for laksunger.

Bødalselva er ca. 5,1 km lang. Det vokser lauvskog langs hele elva. Elva er gyteplass for en del ørret og laks og en stor del røye. Elva er også oppvekstområde for ørret- og laksunger. Røyeungene ser ut til å forlate leva som yngel.

Brekkelva er en liten bekk, men er gyte"elv" for laks og oppvekstområde for laksunger.

Grunnvasselva er ca. 975 m. lang. Bestanden er ikke kjent.

Teknedalsvatnet er ca. 8 ha. stort. Her finnes en bestand av ørret. Bestanden antas å være i bra balanse.

Teknedalselva er ca. 2,6 km. lang ( lite vannførende elv/ bekk ). Elva er gyteplass for laks, røye og ørret. Elva er også oppvekstområde for laks og ørretunger, mens røyeungene ser ut til å forlate elva som yngel.

Åneselva er en liten bekk, men gyte"elv" for laks og oppvekstområde for laksunger.

bottom of page