top of page

Drift sesongen 2023

Fiskesesongen i Roksdalsvassdraget starter 1.  juni  i innsjøene og 15.  juni*  i elvene, og avsluttes 31. august.

(*dersom det er nok vannføring i elva. Fiske i elva stoppes ved et vannivå på 85 cm ved vannmåleren i Ånesvannet. 

Du kan sjekke vannstanden under: Informasjon-Linker-Sjekk vannstanden i Ånesvannet).

Det kan fiskes totalt 800 laks i Roksdalsvassdraget sesongen 2023.
I juni kan det totalt fiskes 300 laks i hele vassdraget.
Når kvoten er oppfisket, stoppes fiske etter laks.

1. juli åpnes det på nytt for fiske, nå med en kvote på 200 laks.
Når denne kvoten er oppfisket, stoppes igjen fiske etter laks.

1. aug. starter fiske på nytt med ny kvote på 300 laks.

I de periodene hvor Åelva og Ånesvatnet er stengt, på grunn av oppfisket kvote, er Bødalsvatnet og Grunnvatn åpent for fiske etter innlandsfisk. Om en får laks i disse periodene skal den behandles skånsomt og settes ut igjen.

Derfor er det i disse periodene kun tillat å fiske med flue og sluk.

I hele Roksdalsvassdraget gjelder følgende personlige kvoter:

Døgnkvote : 2 laks pr fisker pr døgn
Sesongkvote: 12 laks pr fisker sesongen 2023

Fang og slipp av laks

Dersom du velger å sette ut laks telles denne med på døgnkvoten på 2 laks.

Vi er gjort oppmerksom på at noen setter ut små laks, for så å fortsette å fiske etter større laks.

Dette tillater vi ikke.

Vi kan ikke risikere å ende opp med en gytebestand bestående av en unormalt stor andel smålaks.

Så setter du ut laks, går den på din døgn og totalkvote.

Midtsesongsevaluering

Roksdalsvassdraget er pålagt en midtsesongsevaluering, dette for å se om en vil nå gytebestandsmålet, satt av NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). Evaluering gjøres 15. juli. Vi må derfor ha innmeldt all fangst gjort fram til denne dato så snart som mulig etter at fangsten er gjort. Vi har bare to dager på oss for å melde dette videre til Statsforvalteren og Miljødirektoratet. Det haster derfor med å få inn fangstrapportene.

​Ut fra resultatet av midtsesongsevalueringen skal en sette inn følgende tiltak.

Handlingsalternativ 1: > 130 % gytebestandsoppnåelse.
Vi vil øke totalkvoten, og vil gi Fylkesmannen melding om hvor mye vi vil øke totalkvoten og fordelingen av denne.

Handlingsalternativ 2: 90 – 130 % gytebestandsoppnåelse.
130 – 110 %: Vi vil vurdere å øke totalkvoten basert på vårt inntrykk av mengde laks i vassdraget.
110 – 90 %: Vi velger å fortsette sesongen slik den er beskrevet i driftsplanen, med de planlagte måned- og totalkvoter.

Handlingsalternativ 3: 50% - 90% under gytebestandsoppnåelse.
90 – 75 %: Vi vil redusere personlig totalkvote til 8 laks pr fisker. Vi vil også redusere månedskvotene for juli og august med 100 laks pr måned.
75 – 50 %:.Vi vil stenge Åelva for fiske, men tillate fiske i innsjøene, med totalkvote på 6 laks og døgnkvote på 1 laks pr fisker.

Handlingsalternativ 4: < 50% gytebestandsoppnåelse.
Alt fiske etter laks stoppes i hele vassdraget. Grunnvatn og Bødalsvatn holdes åpent for fiske etter innlandsfisk. Der tillates kun flue- og slukfiske, og laks som fanges skal behandles skånsomt og settes ut igjen.

 

Med andre ord. Dersom midtsesongsevalueringen viser at når gytebestandsmålet med god margin, vil vi kunne øke totalkvoten til 1000 laks. Men viser midtsesongsevalueringen at vi ikke vil nå gytebestandsmålet, kan vi risikere at vassdraget i verste fall må stenge.

 

Vi har som forvaltere av vassdraget en stor oppgave med å tilfredsstille, på den ene siden fiskerne med de ønsker de har, og på den andre siden myndighetene og de krav de stiller.

For å klare dette er vi helt avhengige av at dere som bruker vassdraget, hjelper oss.  Først og fremst ved å gi korrekt fangstrapport i tide, slik at vi kan melde dette videre til myndighetene. 

Ved sesongstart 2021 ble det satt opp skjellprøvestasjoner ved Åelva og Ånesvannet. Fiskere oppfordres til å ta 

skjellprøver av fangsten. Det er dessverre ikke mange som har tatt i mot oppfordringen. Vi prøver igjen i år.

Pukkellaksfelle

Når vi i juli ser at det kommer pukkellaks, vil vi sette opp en felle for å fange og ta ut pukkellaksen. Fella vil være slik at all fisk samles i fella og må manuelt tømmes. Det vil si at i denne perioden vil det være «oppgang» av laks kun hver gang fella tømmes. Styret har fått mandat av Årsmøte til å stoppe fiske i Åelva så lenge fella er aktiv. Styret vil vurdere dette, og tar gjerne imot råd fra dere som fisker i Åelva.

.

bottom of page