top of page

Informasjon

Velkommen til ny sesong i Roksdalsvassdraget.

Følg oss gjerne på facebook for oppdateringer om åpning/stenging av fiske.

Siste:

04.09.23 

Fiskesesongen 2023

 

Fiskesesongen i Roksdalsvassdraget har vært spesiell.

Sesongen startet med flom i Åelva. Tellesystemet kunne ikke settes ut før den 14. juni på grunn av stor vannføring i elva. Men så kom det ikke mere nedbør, noe som medførte at elvene ble stengt for fiske helt i starten av juli. 

 

Oppgangen av laks til vassdraget stoppet etter hvert opp og etter Midtsesongsevalueringen måtte vi innføre ytterlige innskrenkinger. Nå var det kun tillatt å ta en laks pr døgn og totalt 6 laks i løpet av sesongen.

 

Etter dette døde fiskeinteressen ut. 

 

Vi antar at det til nå hadde gått opp 650 laks. Vi har gjort beregninger på oppgangen før tellesystemet ble satt i drift 14.juni, basert på erfaringer fra tidligere års oppgang.

Av disse er det fanget 220 laks. Det gir en gytebestand på kun 430 laks.

Miljødirektoratet krever at det skal være en gytebestand på hele 1300 laks i Roksdalsvassdraget. Som dere skjønner ligger vi dårlig an.

 

Men vi håper og tror at det er store mengder laks ute i havet som venter på vannstandsøking slik at den kan komme opp og sikre en stor nok gytebestand.

 

Pukkellaksfiske

 

Vi ønsket å hindre oppgang av pukkellaks i Åelva, og den 3. juli satte vi ut ei felle for å fange all oppgående fisk. Fella ble prøvd et par dager før den ble åpnet i påvente av første pukkellaks. Den passerte fella den 3. august. Da ble fella stengt.

På dette tidspunkt var det så liten vannføring i elva at det kun var pukkellaks som prøvde seg på oppgang. Pukkellaksen skal gyte i august /september og prøver derfor å komme seg opp til egnede gyteplasser. Villaksen som har bedre tid til gyting venter på bedre forhold til å vandre opp.

 

Etter hvert oppdaget vi at det sto pukkellaks på oversiden av fella. Pukkellaksen hadde gravd seg tunell under stengegjerdet (et kjent problem fra Finnmark).

Vi klarte å fange 11 pukkellaks på oversiden av fella, og tror vi klarte å ta alle. Men en ho-fisk var utgytt.

Beste resultatet hadde vi når vi fisket i Kalksteinfiske området. Her tok vi hele 46 pukkellaks.

Men vi tok 33 pukkellaks i fella, som bare delvis virket slik vi hadde tenkt. Vi klarte ikke å komme opp med en mekanisme som stengte fisken inne i fella. Dette gjorde at fisken gikk inn og ut av fella. Som en kan se på Riverwather daily har det den 16. august gått 275 fisk opp og 183 fisk ned. Det er stort sett samme fiskene som går opp og ned. Vaki’en blir «overarbeid» og får ikke med seg all nedvandringene.

Den 31. august går det opp 370 fisk og 320 ned. Nå er det stort sett sjøørret som går opp og ned. Pukkellaks vandringen ser ut til å være over.

Vi har derfor den 2. sept. fjernet fella og åpnet Åelva for fri vandring. Det meldes om mye regn i kommende uke og vi forventer stor oppgang av fisk.

 

Vi tror at vi ved hjelp av fella og stenging for oppvandringen, har hindret det meste av pukkellaks fra å gyte i Åelva. Vi har avlivet hele 90 pukkellaks, 44 hann-fisk og 46 ho-fisk.

Men dette har vært svært arbeidskrevende.

Tilsammen er det brukt over 100 arbeidstimer på dette pukkellaksfiske.

 

Så får vi håpe på en bedre sesong 2024, og ønsker alle velkommen tilbake til Roksdalsvassdraget.

18.07.23 - Hei!

                  På grunn av dystre tall fra midtsesongsevalueringen innføres følgende tiltak gjeldende for hele vassdraget                      med virkning fra 19. juli og ut sesongen 2023.

                  Å-elva og nedre del av Bødalselva stenges for fiske ut sesongen

                  Det vil fortsatt være tillatt med fiske i innsjøene

                  Døgnkvote reduseres til 1 laks.

                  Årskvoten reduseres til 6 laks.

                  Månedskvoten for juli og august reduseres med 100 laks pr måned.

                  Dette er iht de forhåndsavtalte tiltakene som skal iverksette når gytebestandsmåloppnåelsen er mellom 75-                    50%. Evalueringen viser at vi bare oppnår 60% gytebestandsmåloppnåelse denne sesongen.

 

                   Mvh styret

 

 

02.07.23 - På grunn av lav vannstand er Åelva og Bødalselva stengt for fiske fra og med mandag 3. juli. Åpnes igjen

                   når vannstanden når 0,90.

14.06.23 - Vaki/kamera er nå satt ut i elva.

30.05.23 - På grunn av høy vannstand og stort trykk i elva, har vi enda ikke fått satt ut videokameraet for 

                   2023 sesongen. Vi vil informere når kameraet er satt ut og lagt ut på nett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I 2020 var det direktesending fra Å-elva på åpningsdagen den 15. juni.

Det var studio ved gapahuken, og en reporter langs elva.

Se hele innslaget her.

Vi ber om fangstrapportering snarest mulig etter fangst.

For Roksdalsvassdraget vil sesongen 2023 forvaltningsmessig bli lik sesongen 2022(se under "Drift sesongen 2023").

Vi, som nasjonalt laksevassdrag, er pålagt å evaluere vassdraget underveis i sesongen. Mange vassdrag har fått sterke restriksjoner og sågar stopp i fiske etter laks. Roksdalsvassdraget har ikke fått slike restriksjoner, men en vil begrense/regulere uttaket av laks fra vassdraget, for å sikre en gytebestand i tråd med gytebestandsmålet fastsatt av NINA. Vi oppfordrer derfor fiskerne til å hjelpe oss å forvalte vassdraget, ved at de rapporterer fangst snarest mulig.

Fra 2015 har det vært et ønske at alle fiskere registrerer seg hos Scanatura og får en profil med fisker ID. Registreringen vil være knyttet opp mot egen e-postadresse. De som enda ikke har fått fisker ID kan gå til www.scanatura.no. Registreringen må gjøres med egen e-post adresse ellers kan kort ikke kjøpes på web.

Fyll inn alle felt og trykk lagre. Fullføring av registreringen kommer i form av en epost fra Scanatura der du bekrefter registreringen.

På "Min side" kan du som fisker sjekke egne kort, egne fangster og gjøre fangstrapportering. Profiler med feile opplysninger, andre sine e-post adresser, telefonnr ol vil ikke bli akseptert.
For noen vil gammelt brukernavn og passord funke, men e-post må verifiseres

Informasjon om døgnkvote.

Kalender-døgn / Fiskekort- døgn
I forbindelse med døgn-kvoter er det kommet opp spørsmål om hva et døgn er i denne forbindelse. For å oppklare det gjelder følgende i Roksdalsvassdraget.
Når en kjøper kort i Roksdalsvassdraget må en bestemme fra hvilket klokkeslett kortet skal starte å gjelde. Dette klokkeslettet blir skrevet på fiskekortet. Et et-døgns-kort gjelder da i 24 timer fra dette tidspunkt. I løpet av disse 24 timene kan du fiske en døgnkvote (for tiden 2 laks). Har du et fler-døgns-kort, er det fortsatt klokkeslettet på kortet som gjelder. Fiskeperioden må da deles opp i 24 timers perioder fra dette klokkeslettet (fiskekort-døgn). Det vil si at en kan være heldig å få inntil 4 laks i et kalender-døgn, men da på to forskjellige fiskekort-døgn. Men en må også huske å stoppe fisket dersom en får 2 laks i et fiskekort-døgn. Da må en vente til et nytt fiskekort-døgn begynner.

Kalkstein
Fiske i området Kalkstein stenger i perioden kl 2400 til kl 0800.

Fang og slipp av laks er ikke tillatt.

Slippes smålaks, så går den fortsatt på kvoten på 2 laks pr dag for vassdraget. Det er med andre ord ikke lov å slippe små laks for så å fortsette fisket etter større laks.

Det selges bare døgn og ukekort for Ånesvatnet, Bødalsvatnet og Åelva.
Barn under 16 år betaler halv pris for fiskekortene.

Når kvoten er oppfisket og fiske stoppet, er resten av Uke- kortet ugyldig.
Altså: En kan ikke kreve å få fiske resterende del av dette kortet.

Generelt om fiskestart:
Fiskesesongen starter 1.juni i Ånesvatnet, Bødalsvatnet og Teknedalsvatnet. Fisket i Å-elva og nedre del av Bødalselva starter 15. juni, men i år som tidligere så bestemmer vannstanden om det blir åpnet for fiske.

Kortselgere Sesongen 2023 er:

Andøy Sport
Matkroken Åse
Anders Moen

Rolf Jensen

Nordmela Landhandleri & Kafé

www.laksefisk.no

Fiskekort på nett gjennom ”Laksefisk.no:
I år som i fjor vil kortene våre være tilgjengelige i nettbutikken hos Laksefisk.no. Kort vil også være tilgjengelige på våre utsalgssteder. Her vil dere ikke måtte betale transaksonsgebyret (se nedenfor).

De som av ulike årsaker ikke leverte fangstrapport i fjor vil nok kunne ha problemer med å få kjøpt kort i år. Dette for at det ligger en sperre som fysisk må fjernes på disse personene.
Enkelte opplevere problemer med kalenderen under kjøp av fiskekort nett. Ved bruk av Internet Explorer så kommer det opp et symbol som ligner et avrevet ark på adresselinjen. Trykk på dette for å endre kompabilitetsvisning. Problemet skal da forsvinne.

Fra sesongen 2015 innførte Scanatura/Inatur et transaksjonsgebyr på kr 20,- pr transaksjon. Kjøper du et kort på denne adressen, vil kortet koste 20 kr mer enn om du kjøper det på et utsalgssted. Vi beklager dette, og har prøvd å få dette fjernet uten å lykkes. Dette er en avgift til Scanatura/Inatur, ikke til oss.

Fangstrapportering:
Alle skal fangstrapportere. også 0 stk. - 0 kg. Bare da kan vi være sikker på at det antall fisk vi har fått rapportert er det korrekte. Det å fangstrapportere er lovpålagt i alle vassdrag der det går anadrome fiskeslag.

Fiskeinfo fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland:
På sidene til Miljødirektoratet ligger det til enhver tid rikelig info om reglene for fiske etter anadrome fiskeslag i vassdrag og i sjøen.
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Fiskeregler-og--reguleringer/Fisketider-og-regler-for-fiske-etter-laks-sjoorret-og-sjoroye-i-vassdrag/

På denne adressen vil du finne en link til den landsdekkende forskriften. http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20120510-0438.html

På sidene til Fylkesmannen i Nordland ligger det en del info bla. forskrifter for Nordland. http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Fiskeforvaltning/

Jakt på sel i munningssonen utenfor Å-elva

Det har over tid bygd seg opp en stor stamme sel i munningen av Å-elva. Disse tar sannsynligvis både smolt på utvandring og laks på oppvandring til vassdraget. Jaktsesongen for steinkobbe er 1. januar til 31. april og 1. august til 30. september. Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA vil gjerne ha kontakt med seljegere som ønsker å skyte sel i munningen av Å-elva i disse periodene.
Fiskeforetaket har ikke jaktrett i området, men kan være behjelpelig med kontakt til Å grunneierlag, som har jaktretten. Det er jegeren selv som må søke om jaktkvote hos Miljødepartementet. Jegeren må også ha avlagt storviltprøven.

bottom of page